หน้าที่ บทบาทและภารกิจทั่วไป
หน่วยงานภายใน
คณะผู้บริหาร
ผลการดำเนินงาน
สัญลักษณ์ของ คพ.
สถานที่ติดต่อ

บริการ
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี
Hotline เรื่องราวร้องทุกข์
Mailing List (สมัคร & ยกเลิกสมาชิกจดหมายข่าว)
ศูนย์บริการประชาชน
ไซต์อื่นๆที่น่าสนใจ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่

ฐานข้อมูล
ข้อมูลระดับเสียงรายวันในกรุงเทพฯ
รายงานคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร
รายงานคุณภาพอากาศระดับภูมิภาค
ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายและเคมีภัณฑ์
ถาม และ ตอบ (Q&A)
โครงการวิจัยและอื่นๆ

พ.ร.บ. กฏหมาย และมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
นโยบายป้องกันและขจัดมลพิษ ภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559
มาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย (มีนาคม 2551)
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง (มกราคม 2551)
มาตรฐานคุณภาพดิน (พฤศจิกายน 2547)
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจ้าหน้าที่
กรณีตัวอย่างการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คุณภาพน้ำและการจัดการ
สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่เจ้าพระยา  
สถานการณ์คุณภาพน้ำกรณีอุทกภัย ปี 2550  
เหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยา (11-12 มีนาคม 2550)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฯ คลองสารภี  
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำ กรณีอุทกภัย 2549  
โครงการยุวนักรบสิ่งแวดล้อม  
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน  
โครงการ คลองสวย - น้ำใส  
การจัดการน้ำทิ้งจากการเกษตรกรรม
ฟาร์มสาธิตต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการนักรบสิ่งแวดล้อม
การจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำได้อย่างไร
คู่มือสำหรับการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำ
คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษจากชุมชน
Asia Pacific Roundtable for Cleaner Production
ระบบบำบัดน้ำเสีย
เครือข่ายการดำเนินงานด้านนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตที่สะอาด (TNEC)
ทะเลไทยกับการใช้ประโยชน์
เกร็ดความรู้มลพิษทางทะเล
เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ
ศูนย์แบบจำลองและประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (CEMRA)

ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์
แนวทางการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายในบริเวณอาคารกรมควบคุมมลพิษ
ความรู้ด้าน 3Rs
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย
แนวทางการนำ“ของเสีย”จากกระบวนการฆ่าสัตว์ไปใช้ประโยชน์
การแบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering)
โครงการขาเทียมพระราชทาน
คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะ
ปริมาณมูลฝอยชุมชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปี พ.ศ.2536-2545 | 2547-2548
ข้อมูลการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาล
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
การลดปริมาณการใช้กระดาษและการใช้ประโยชน์ขยะกระดาษจากสำนักงาน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย

ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
คพ. กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
คุณภาพอากาศและเสียง
Excel คำนวณเสียงรบกวน
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การพัฒนามาตรฐานการแพร่กระจายของสารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้ง่ายในประเทศไทย
การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
โครงการ "โรงโม่ เหมืองหิน ติดดาว"
โครงการรณรงค์ลดมลพิษจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการการปรับปรุงรถจักรยานยนต์
มลพิษหมอกควันข้ามแดน
เกษตรกรไทยร่วมใจไม่เผาฟาง
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ
(ร่าง)แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ. 2548-2559
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL) (in English)
การให้บริการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ  
ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย
การจัดฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร Acid Deposition Monitoring and Assessment
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
เอกสารการประชุม "โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่"
โครงการ Car Free Day ของประเทศไทย
หลักเกณฑ์ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสำหรับเตาเผาศพ
เกร็ดความรู้เรื่องควันขาว
เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง
เกร็ดความรู้เรื่องมลพิษทางเสียง
ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม
สารกรดในบรรยากาศ: มลพิษที่ไร้พรมแดน
มาตรคุณภาพอากาศของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
Air Pollution Information (1994)
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
รถบัสไฟฟ้า

สารเคมีและของเสียอันตราย
ความร่วมมือในการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
การพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650 พ.ศ. 2549 | 2548
แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย( เพื่อการขนส่ง )
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
บัญชีรายการของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล
ซากโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ และแนวทางการจัดการ
ความหมายของป้ายบนรถขนส่งวัตถุอันตราย
อนุสัญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายฯ
ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)
ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
อันตรายจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
มหันตภัยไดออกซิน
พิษภัยจากของเสียอันตราย
การยกร่างกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
ข้อควรรู้เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย
ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

การบริหารจัดการมลพิษ
การดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
การบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |2548 | 2547 | 2546
คพ. กับการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
การเปิดเผยข้อมูล การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งกำเนิดมลพิษสู่สาธารณะ
สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542
ความสำเร็จในการจัดการมลพิษของประเทศไทย
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
การประกาศเขตควบคุมมลพิษ
การดำเนินงานความร่วมมือด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เตาเผามูลฝอยติดเชื้อ..ฝีมือคนไทย
ถังหมักขยะอินทรีย์
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ

ปฏิทินกิจกรรม
ข่าว คพ.
รับสมัครงาน
ประกวดราคา/สอบราคา , ขายทอดตลาด , ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์, จ้างที่ปรึกษา
สิ่งพิมพ์

พ.ร.บ. กฏหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คุณภาพน้ำและการจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง
ขยะมูลฝอยและการใช้ประโยชน์
สารเคมีและของเสียอันตราย
การบริหารจัดการมลพิษ
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม

คำถามถามบ่อย
สมุดโทรศัพท์
แยกตามลำดับตัวอักษร
เขียนสมุดเยี่ยม
ถาม และ ตอบ (Q&A)
สมัคร & ยกเลิกสมาชิกจดหมายข่าว
สถานที่ติดต่อ

มาหน้านี้

สลับไปโฮมเพจภาษาอังกฤษ