Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : Jobs

วันที่ 7 มีนาคม 2564
  
แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ   

1. การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  

ตำแหน่ง จำนวนที่ขึ้นบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
163 11 159 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
38 18 29 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
20 2 18 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 12 พ.ค. 2564

2. การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 ตำแหน่ง 12 ราย 5 - 16 6,10,13,16,9
2. กรมการข้าว 2 ตำแหน่ง 10 17 - 26 18,20, 26
3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ตำแหน่ง 27 27 - 53 28,35,37,39,41
43,44,46,53
4. กรมควบคุมโรค 1 ตำแหน่ง 10 54 - 63 57, 58, 60
5. กระทรวงอุตสาหกรรม 1 ตำแหน่ง 10 ราย 64 - 73 68, 71
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ตำแหน่ง 10 ราย 74 - 83 78-79, 81-82
7. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 ตำแหน่ง 10 ราย 84 - 93 91
8. สำนักงาน กศน. 7 ตำแหน่ง 21 ราย 94 - 114
9. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 7 ตำแหน่ง 21 ราย 115 - 135
         


2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมชลประทาน 1 ตำแหน่ง 10 ราย 11 - 20   17
2. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 1 ตำแหน่ง 10 ราย 21 - 30   26, 28


3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง 10 ราย 3 - 12   4, 5
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ตำแหน่ง 10 ราย 13 - 20, 6 - 7  
3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 3 ตำแหน่ง 10 ราย 8 - 17  
4. กรมการข้าว 2 ตำแหน่ง 10 ราย 18 - 20, 6 - 12  
         

 
ปรับปรุงล่าสุด: 17 ก.พ. 63 เวลา 10:16:40


Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.