Connection Failure PCD : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

กรมควบคุมมลพิษ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

·        โครงสร้างกรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561 แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

·        รายชื่อคณะผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

 

·        หน้าที่ บทบทและภารกิจทั่วไปของกรมควบคุมมลพิษ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

 

·        นโยบายและแผนระดับประเทศ

·        ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 2564

·        แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559 – 2562

·        แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 2564)

·       ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๔

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

 

·        ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E–Mail) และแผนที่ตั้งหน่วยงาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

·        กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ

·        พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ

·        พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ

·        ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพ.ศ.๒๕๕๐

·        ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

·       ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

·     ข่าว คพ. ข่าวรายวัน (News Clipping)

·     ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม

·     ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ

·     ประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q & A

 

·        ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

O9

Social Network

 

·        เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ

·       แฟนเพจเฟสบุ๊คกรมควบคุมมลพิษ

 

 

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

·        แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

·        สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ  ประจำปีงบประมาณ พ.. 2562 รอบ 6 เดือน ณ เดือนมีนาคม 2562

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

·        ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

·       สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ และตัวชี้วัด 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ณ เดือนกันยายน 2561

 

 

การปฏิบัติงาน

O13

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

·        หนังสือ รายงาน และวารสารที่ คพ. จัดทำขึ้นเผยแพร่ในปัจจุบัน

·        คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 1

·        คู่มือวัดเสียงรบกวน (ฉบับปรับปรุง)

·        คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

·        คูมือการปฏิบัติงานการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

·        คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ปี พ.ศ. 2562 ตามแบบ คพ. 1 2 และ3

·        คู่มือแนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ

·       คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2561 วิธีการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดลอม ฉบับปรับปรุง กุมภาพันธ 2561

 

 

การให้บริการ

O14

มาตรฐานการให้บริการ

 

·        คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ

·       ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ข้อตกลงระดับการให้บริการ : การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านมลพิษ (การรับแจ้งเรื่องร้องเรียน)

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

·        สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 2562

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

·        สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ของกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O17

E–Service

 

·        ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ /ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

·        ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

·       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 

·        ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

·       รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

·        ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ

·       รายงานสรุปการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

 

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

·        แผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ละเพิ่มเติม ครั้งที่ 1-8

O22

ประกาศต่าง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

·        ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

·        ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง e-Bidding

·       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

·        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตามแบบ สขร. 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

·        แผนจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

·       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

·        การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

·        รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

 

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

 

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง  มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ

·       คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การ ทุจริต ประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

·        ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ

·        Hotline ทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

·        ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2562

·       สรุปรายงานผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

·        ช่องทางแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ

·       แบบฟอร์มรายงานข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

·        การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ

 

 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

·        การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ 

·       ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารองค์การ

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

·        งานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ

·        รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

·        รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร UPGRADE ชีวิต พิชิตความเป็นเลิศ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

·        ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ รับรางวัลองค์กรโปร่งใส 2 ปีซ้อน จากป.ป.ช. ฉบับที่ 78/2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562

·        ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : 27 ปี คพ. ย้ำสปิริตองค์การ จัดการมลพิษของประเทศฉบับที่ 100/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

·        ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ ติวเขมองคกรแหงความโปรงใส ไรทุจริต ฉบับที่ 87/2561 วันที่ 20 ธันวาคม 2561

·        ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : กรมควบคุมมลพิษ โปร่งใสติดอันดับที่ 11 ของประเทศ มีคะแนนและอันดับสูงขึ้นทุกปี ฉบับที่ 67/2561 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

 

·        การรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระบวนงาน : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

·        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระบวนงาน : การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

 

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

·        การดำเนินงานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ

·        รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

·        รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร UPGRADE ชีวิต พิชิตความเป็นเลิศ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

·        แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

·        งานกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

·       รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 มีนาคม 2562)

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

·        งานกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

·        รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)

 

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

 

·        ข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

 

·        เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หัวข้อ การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

·        แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

·        การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

·        ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ

·       คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต ประพฤติมิชอบและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

 

·        เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ หัวข้อ การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

·       มาตรการและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการให้หรือรับสินบน กรมควบคุมมลพิษ

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

 

·        การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

·        มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมควบคุมมลพิษ

·       คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต และประพฤติมิชอบ กรมควบคุมมลพิษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

·        การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

·       ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ


 

国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม