โครงการยุวนักรบสิ่งแวดล้อม


บทนำ
วัตถุประสงค์
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ พื้นที่เป้าหมาย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาและงบประมาณดำเนินงาน
ขั้นตอนการดำเนินงาน
หน่วยงานรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (พร้อมเอกสารดาว์นโหลด)
ระบบเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ (Website อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล)
 • ลุ่มน้ำท่าจีน
 • ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 • ลุ่มน้ำชี


 • 1. บทนำ

  จากผลการติดตามตรวจสอบสถานการณ์มลพิษทางน้ำของประเทศ ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปัญหาและความ
  เสียหายหรือความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ มีสาเหตุหลักมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทั้งจากชุมชน ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการดำเนินงานเพื่อแก้ไขโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทั้งนี้ การดำเนินงานแก้ไขต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จากทุกฝ่าย ในการผลักดันให้ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายยงยุทธ ติยะไพรัช) ได้ดำเนินโครงการนักรบสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษ จากแหล่งกำเนิด จนได้เครือข่ายนักรบสิ่งแวดล้อมในระดับนิสิตนักศึกษาแล้ว และจะริเริ่มขยายเครือข่ายนักรบสิ่งแวดล้อมไปสู่ นักเรียนในระดับ มัธยมศึกษา ซึ่งมีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศโดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายภายใต้ชื่อ "ยุวนักรบสิ่งแวดล้อม"


  2. วัตถุประสงค์

  • สร้างเสริมความรู้ ความสามารถให้แก่ นักเรียน ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบพกพา
   ( Test Kit )
  • สร้างเครือข่ายภาคประชาชนจากส่วนนักเรียน ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

  3. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพในแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายโดยนักเรียนและ ได้ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเป็นฐานข้อมูลนำใช้ประโยชน์ต่อไป

  4. พื้นที่เป้าหมาย

  ได้คัดเลือกโรงเรียนที่ตั้ง อยู่ริมแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่
   1. กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
    ( คลองบ้านป่า เขตสวนหลวง )
   2. จังหวัดนครปฐม : โรงเรียนวัดดอนหวาย (คลองวัฒนา )
   3. จังหวัดขอนแก่น : โรงเรียนจำนวน 17 โรงเรียน (บริเวณริมลำน้ำพอง)

  5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • เครือข่ายการดูแลรักษาคุณภาพน้ำจากภาคนักเรียนภายใต้ชื่อ ยุวนักรบสิ่งแวดล้อม
  • ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่เพื่อนำใช้ประโยชน์ในการจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

  6. ระยะเวลาและงบประมาณดำเนินงาน

  เดือนมกราคม-ธันวาคม 2549 โดยใช้งบประมาณของกรมควบคุมมลพิษในส่วนการจัดหาอุปกรณ์และการจัดอบรมการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประมาณ 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน )

  7. ขั้นตอนการดำเนินงาน

  • กรมควบคุมมลพิษจะประสานความร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อการทำงานอย่างบูรณาการในการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดย นักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้แผนงานโครงการยุวนักรบสิ่งแวดล้อม
  • จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบง่าย ซึ่งจะสามารถพกพาได้ ( Test Kit ) โดยจะเป็นการตรวจสอบด้วยวิธีการทางเคมีอย่างง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และจะทำการตรวจสอบ 3 พารามิเตอร์ ได้แก่ การตรวจวัดหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ( DO ) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH ) และตรวจสอบสารฟอสเฟต
  • ดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Test Kit ให้แก่ ยุวนักรบสิ่งแวดล้อม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอด ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทั้งนี้จะประสานขอความร่วมมือกับทางคณะครูอาจารย์สายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน ในการสนับสนุนให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์นอกชั้นเรียน อีกทางหนึ่ง โดยคณะอาจารย์จะทำหน้าที่เสมือนหัวหน้าทีมที่จะให้คำปรึกษา แนะนำและกำกับดูแลยุวนักรบสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนให้ดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ และรายงานผลตามแผนงาน

     

  • ยุวนักรบสิ่งแวดล้อมดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำและรายงานผล ภายหลังการผ่านการอบรมหลักสูตรจากกรมควบคุมมลพิษ นักเรียนจะได้รับประกาศเกียติบัตรหลังจากผ่านการอบรม และกรมควบคุมมลพิษจะมีการพิจารณาเลื่อนระดับความสามารถของยุวนักรบในการดำเนินงานต่อไปในอนาคตด้วย
  • กรมควบคุมมลพิษ จะดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ ฯ รวมทั้งสรุปข้อดี ข้อเสีย เพื่อใช้ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายยุวนักรบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
  • กรมควบคุมลพิษจะขอความร่วมมือไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆของยุวนักรบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานในสื่อต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแสดงผลงานในวันสำคัญ ๆด้านสิ่งแวดล้อม ตามแผนงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

     

  8. หน่วยงานรับผิดชอบ

  หน่วยงานหลัก กรมควบคุมมลพิษ
  หน่วยงานสนับสนุน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

  9. ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน


  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  กองจัดการคุณภาพน้ำ
  โทรศัพท์ 0 2298 2256 โทรสาร 0 2298 2255
  E-mail : thiparpa(dot)y(at)pcd(dot)go(dot)th

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม