การจัดการคุณภาพน้ำ


มาตรา 80

รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) ของกองจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปี 2563

การดำเนินงานตามกฎกระทรวงมาตรา 80

แหล่งน้ำจืด

(2018-01-19) ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในคลองสาขาในลุ่มน้ำท่าจีน
บทความ เรื่อง ปลากระชังตายเกลื่อนในแม่น้ำมูล วันที่ 8 มกราคม 2561
คู่มือการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินด้วย pdb
คู่มือการปฏิบัติงาน “การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน
รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินรายสัปดาห์
สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำ กรณีอุทกภัย 2550
รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพตะกอนดินในอ่าวไทยภายหลังสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2554
เอกสาร: การตรวจวัดคุณภาพน้ำ ตะกอนในแหล่งน้ำและการใช้เครื่อง Multibean echosounder(Sonar)
เอกสาร: น้ำสกัดชีวภาพ (EM) และการใช้ประโยชน์
เอกสาร: แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย
เอกสาร: แผ่นพับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการรั่วไหลของมลพิษจากเหตการณ์อุทกภัย
เอกสาร: คู่มือการบำบัดฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
เอกสาร: คู่มือสำหรับการทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแม่น้ำ
เอกสาร: Lead Contamination Control Plan and Environmental Risk Assessment in the Pattani River Basin and the Upper Maeklong River Basin in Thailand
เอกสาร: ทศวรรษแม่น้ำเจ้าพระยา... แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
เอกสาร: A Decade of Water Quality Monitoring in Thailand's FourMajor Rivers: The Result and the Implications for Management


การดำเนินงานแก้ไขมลพิษทางน้ำจากแหล่งกำเนิดประเภทชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
การประเมินศักยภาพทางด้านเทคนิคของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่

สถานการณ์ทรัพยากรน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง
โครงการ คลองสวย - น้ำใส
เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ
สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำ กรณีอุทกภัย 2550
การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฯ คลองสารภี
ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำ กรณีอุทกภัย 2549
ข้อมูลความเป็นพิษของสารเคมีขจัดคราบน้ำมัน
เหตุการณ์ปลาตายในแม่น้ำเจ้าพระยา (11-12 มีนาคม 2550)
เอกสาร: แผนที่จุดเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมกรณีอุทกภัย
เอกสาร: การติดตั้งและการดูแลรักษาระบบถังกรองทราย
เอกสาร: สถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ปี 2547
เอกสาร: โครงการเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมจากการเกิดอุทกภัย ปี 2549
เอกสาร: Water Quality Management in Thailand
เอกสาร: ทศวรรษคุณภาพแม่น้ำสายหลัก..แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลง
เอกสาร: ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของลุ่มน้ำในประเทศไทย

แหล่งน้ำทะเล
(25-Feb-2020) รายงานการศึกษาผลกระทบของการฟุ้งกระจายของตะกอนดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประตูระบายน้ำบริเวรลุ่มน้ำปากพนัง
ขั้นตอนการการให้บริการข้อมูลคุณภาพน้ำ (แหล่งน้ำผิวดิน/แหล่งน้ำทะเล)
คู่มือการติดตามตรวจสอบและแนวทางการจัดการคุณภาพน้ำทะเลสำหรับภูมิภาคอาเซียน
ทะเลไทยกับการใช้ประโยชน์
เกร็ดความรู้มลพิษทางทะเล


ก้อนน้ำมัน
เอกสาร: มลพิษทางทะเล
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนในการขอรับบริการข้อมูลคุณภาพน้ำของกองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ

น้ำเสียอุตสาหกรรม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตาม การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว ครั้งที่ 2/2559
ระบบบำบัดน้ำเสีย
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม
ตัวอย่างแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)
เอกสาร: ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน
เอกสาร: Environmental Financing Strategies: User Charges in the Wastewater Sector in Thailand


เอกสารเผยแพร่:การดำเนินงานตามมาตรา 80
เอกสารเผยแพร่:เทคโนโลยีในการจัดการมลพิษสำหรับธุรกิจน้ำมันพืชและธุรกิจแปรรูปผลไม้
ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ ของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

น้ำเสียเกษตรกรรม

(2017-08-29) - การประเมินปริมาณมลพิษจากกิจกรรมทางการเกษตร
หลักเกณฑ์การจัดการฟาร์มสุกรที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คู่มือการตรวจสอบน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตร์น้ำ
การจัดการมูลสุกรและน้ำเสียจากฟาร์มสุกร
การจัดการน้ำทิ้งจากการเกษตรกรรม
ฟาร์มสาธิตต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ประเภทการเลี้ยงสุกร 1
เอกสาร: การนำเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองลำพูน


แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร
เอกสาร:รายชื่อหน่วยงานที่มีการผลิตสารสกัดชีวภาพสำหรับใช้บำบัดน้ำเสียและบำบัดกลิ่นเน่าเหม็น
ฝายพับได้ : นวัตกรรมใหม่ในการบริหารจัดการน้ำ
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
น้ำเสียชุมชน

การจัดการความรู้ของกองจัดการคุณภาพน้ำ (KM) เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสีย
แผ่นพับ เรื่อง น้ำเสีย...บำบัดได้
คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษจากชุมชน
8 ขั้นตอน แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) ขั้นตอนที่1 การจัดตั้งคณะทำงานและโครงสร้างการจัดการ
ถาม ตอบ กับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน MSMS 2008
แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน
เอกสาร: ภาพแสดงที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 98 แห่ง


สร้างองค์ประกอบที่ดีสำหรับการบริหารระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
เทศบาลเมืองน่านกับการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน(Municpal Sewage Management System: MSMS ๒๐๐๘)
การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน (MSMS 2008) กับระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กรณีพื้นที่นำร่องโรงพยาบาลสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
แบบตัวอย่างรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

 • สำหรับบ้านเรือน
 • สำหรับกลุ่มอาคาร
 • สำหรับตลาด
 • สำหรับสถานประกอบการ (ร้านอาหาร)
 • คุ่มือและแผนเกี่ยวกับน้ำ
  มติ ครม. (ภายใต้ข้อ 06)
  กรณีศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง เมื่อเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดและทบทวนมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (ภายใต้ข้อ 013)
  ประกาศกองจัดการคุณภาพน้ำ เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ภายใต้ข้อ O48)
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม