การจัดการขยะมูลฝอย


(ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573
Poster Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573

ขยะมูลฝอยชุมชน
(17-Sep-2020) แนวทางในการวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง และดำเนินงานและสถานที่ฝังกลบขยะแแบบกึ่งใช้อากาศ (semi-Aerobic Landfill)
(21-Aug-2020) รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(20-Aug-2020) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
(20-Aug-2020) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จังหวัดได้รับคำแนะนำในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จำนวน 76 จังหวัด
(20-Aug-2020) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยมีการดำเนินงานตามคำแนะนำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
(21-May-2020) รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)
(21-May-2020) รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

(17-Feb-2020) รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ (ระยะครึ่งแผน)ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)
(1-Aug-2019) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย”
(1-Aug-2019) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
(1-Aug-2019) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
(1-Aug-2019) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
(1-Aug-2019) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
(18-Mar-2019) คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการเอกสารทางวิชาการ
(18-Mar-2019) คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2562
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิการยน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิการยน 2561 ณ โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิการยน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
การฝึกอบรมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ (22-Aug-2018) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน)

(22-Aug-2018) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “การจัดการขยะมูลฝอย” ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 9 เดือน)
(22-Aug-2018) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย”
ในวัน ที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(22-Aug-2018) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย”
ในวัน ที่ 12 มิถุนายน 2561
ณ ห้องแคทลียา 2 ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานครคร

(22-Aug-2018) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดทำข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศ”
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(22-Aug-2018) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม”
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Convention AB ชั้น 1
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(22-Aug-2018) เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษด้านการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(22-Aug-2018) เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการ
“การจัดทำ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษด้านการจัดการขยะมูลฝอย”
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

(21-Aug-2018) แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
(23-Mar-2018) เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • การหาข้อมูลและการกรอกข้อมูลการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชนตามแบบ มฝ.๒ และแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี 2561
 • การสำรวจ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • (ร่าง) คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค)
 • ข้อเสนอแนะต่อร่าง คู่มือ “การใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

 • (4-Mar-2020) รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวนิ เซอร์ สวีทส์ กทม.

  (4-Mar-2020) รายงานผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (CLEAN & GREEN CITY) ประจำปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2562
  (4-Mar-2020) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดการจัดการขยะมูลฝอย ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
  (4-Mar-2020)ข้อกำหนดการดำเนินงาน (Term of Reference) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอยและ ของเสียอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (4-Mar-2020) คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2563
  (4-Mar-2020) คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมลูฝอยชุมชน
  โปสเตอร์แนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยต่อระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
  โปสเตอร์การจัดการขยะมูลฝอยในสภาวะอุทกภัย
  ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานบ้านตาล
  แบบ คพ.1 (แบบสำรวจประเมินสถานภาพการดำเนินงานสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยค้าง)
  แบบ คพ.2 (แบบสำรวจขยะมูลฝอยตกค้างในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย)
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
     ที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอย


  ปี 2561
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบเทคโนโลยีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเบื้องต้นที่เหมาะสม สำหรับเช้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาอย่างมีประสิทธิภาพ
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การออกแบบและก่อสร้างสถานที่คัดแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะเบื้องต้น
  ปี 2560
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การก่อสร้าง และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังหลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา


  ---------------------------------------
  (7-Aug-2018) รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ปี 2560
  รายงานการฝึกอบรม "การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในบทบาท OPERATOR & REGULATOR"
  เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ตัวชี้วัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการบริหารจัดการขนะมูลฝอย" (7-Nov-2017) รายงานการฝึกอบรม " การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง" วันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กทม.

  (7-Nov-2017) เอกสารประกอบการฝึกอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแนวคิดทฤษฏี...สู่การปฏิบัติจริง” วันที่ ๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชเทวี ๒ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย กทม.
  (7-Nov-2017) คู่มือการกรอกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอย ตามแบบ คพ. 1 2 และ 3 ปี พ.ศ. 2561
  (7-Nov-2017) ข้อกำหนดการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเมืองสวยใส ไร้้มลพิษ (Clean & Green City)
  (7-Nov-2017) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด “การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอย”ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  (7-Nov-2017) รายานผลการดำเนินงานโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560" ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560
 • 1) เอกสารประกอบ ประชุม 22 มิย 60
 • 2) รายงานเมืองสวยใสไร้มลพิษ รอบ 6 เดือน ปี 2560 • 3) รายงานตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน ปี 2560
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในบทบาท Operator & Regulator ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559
 • 1) วันที่ 30 พย 59 คพ อภิปราย
 • 2) วันที่ 30 พย 59 สถ อภิปราย
 • 3) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลนครพิษณุโลก
 • 4) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลเมืองบึงกาฬ
 • 5) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลเมืองหลังสวน
 • 6) วันที่ 30 พย 59 เทศบาลตำบลพนมสารคาม
 • 7) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท แอสโซซิเอชั่น ออฟ ทรี จำกัด
 • 8) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด
 • 9) วันที่ 1 ธค 59 บริษัทอีสเทริน์ เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
 • 10) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด

 • 11) วันที่ 1 ธค 59 วงษ์พานิชย์ จำกัด
 • 12) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท ศแบง ซัสเทนเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
 • 13) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
 • 14) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
 • 15) วันที่ 1 ธค 59 บริษัท กรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำกัด
 • 16) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท อิสาน รีไซเคิล จำกัด
 • 17) วันที่ 2 ธค 59 บริษัทยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด
 • 18) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 • 19) วันที่ 2 ธค 59 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
 • 20) วันที่ 2 ธค 59 รศ ดร ธเรศ ศรีสถิตย์

 • รายงาน สรุปผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean and Green City)
  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย

  หลักสูตร “เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method)”
 • TOR หลักสูตรการฝึกอบรม
 • การกำจัดมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi - Aerobic Landfill)
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi-Aerobic Landfill; Fukuoka Method)
 • การสำรวจและคดั เลือกสถานที่ การกำจัดขยะมูลฝอย และประสบการณ์กรณีศึกษา
 • การประยุกต์การฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ สำหรับประเทศไทย
 • เทคนิคในการวางแผนและสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นรูปแบบที่เหมาะสม
 • เทคนิคในการวางแผนและสำรวจพื้นที่ " เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องเหมาะสม (สิ่งแวดล้อมภาค 11)

 • แผ่นพับการคัดแยกขยะ
  โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน พิมพ์ครั้งที่ 4 ปี 2558
  กรอบการทำงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
  ผลการดำเนินงาน โครงการเมืองสวยน้ำใส ไร้มลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือนแรก(1 ตุลาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2559)
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุขและเทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
 • รายงานสรุปการเปรียบเทียบและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ๒ แห่ง ของจังหวัดชลบุรี

 • ก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2558)
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558)
  สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล สมัยที่ 12 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 7 และการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ สมัยที่ 7 ในระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2558 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
  บันทึกการประชุมการดำเนินงาน 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
  แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการของกรมควบคุมมลพิษ
  แนวทางการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสำหรับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา
  หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  กรอบการจัดทําแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด (ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
  ผังการจัดทำแผนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557
  ผังการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม (ระยะเร่งด่วน 6 เดือน) ภายใต้ระเบียบสำนักนายก รัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557
  สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ของศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
  รายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
  การริเริ่ม แนวปฏิบัติและผลกระทบจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะมูลฝอย
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง 3Rs : Reduce Reuse Recycle
  เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น และความพร้อมในการระงับเหตุไฟไหม้ บริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๑ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
  เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย"
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • ความรู้พื้นฐานการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อ
 • ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 • ศูนย์การจัดการของเสียอันตรายชุมชน
 • ศูนย์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
 • เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน
 • การจัดการขยะมูลฝอยโดยการฝังกลบมูลฝอยแบบประยุกต์
 • การจัดการมูลฝอยแบบ MBT Thin Layer
 • การจัดการมูลฝอยและการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
 • การจัดทำรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ข้อกำหนดการดำเนินงาน ( Term of Reference) โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ ( Clean & Green City )

 • กรอบแนวความคิดพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (Conceptual Site Model: CSM)
  Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ
  Mind Map การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ปี 2559-2560
  ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559)
  รายงานการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม" ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กทม.
  หลีเป๊ะ การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
  เอกสารประกอบการฝึกอบรม"เทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่เหมาะสม
  แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย
  ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558)
  แนวทางการจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่ภุทับเบิก
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานระบบเตาเผาชยะมูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยหนองแขม กรุงเทพมหานคร
  รายงานสรุปการศึกษาดูงานสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ขนาด 700 ตันต่อวัน ณ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยรัชวิภา กรุงเทพมหานคร
  เกณฑ์การดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสม ๑ จังหวัด ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ต้นแบบ"
  รายงานการจัดทำค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลัน และแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชน จากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  คู่มือขั้นตอนการประสานงานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
  รายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการจัดการขยะมูลฝอย วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2557 ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครปฐม
  เอกสารสรุปผลการประชุม The Sixth Session of the Intergovernmental Negotiating Committee (INC) to prepare a global legally binding instrument on mercury
  เอกสารผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 18 (The 18th Meeting of the ASEAN Working Group on Multilateral Environmental Agreements: AWGMEA - 18)
  เอกสารสรุปผลการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 1 (The first session of the United Nations Environment Assembly - UNEA 1)
  ตารางบันทึกข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด
  รายงานสรุปผลการฝึกอบรมที่ญี่ปุ่นครั้งที่ ๒ (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand)
  หลักเกณฑ์วิชาการ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  หลักเกณฑ์ในการจัดการของเสียอันตรายบางประเภทจากชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการประเมินสมรรถนะการฝังกลบมูลฝอยชุมชน
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยเตาเผา
  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยชุมชน โดยการหมักปุ๋ย
  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการคัดแยกและเก็บกักมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน
  เอกสารประกอบการชี้แจง Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย
  แนวทางการฟื้นฟู/ปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
  แผ่นพับ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตรายฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
  แผ่นพับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
  วีดีโอ การแถลงนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ภายใต้ Roadmap การจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ สโมสรทหารบก
  การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าขีดจำกัดการรับสัมผัสสารเคมีแบบเฉียบพลันและแนวปฏิบัติเพื่อปกป้องสุขภาพประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหลสู่บรรยากาศ
  บทความเรื่อง การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมกรณีพื้นที่ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
  รายงาน "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) บ้านถ้ำหิน และบ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖
  เอกสารประกอบการประชุม "แนวทางการจัดการมูลฝอย" ภายใต้การประชุมปฏิบัติการ "การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียชุมชน และการจัดชื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวลล้อม" วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ. อุดรธานี
  รายงานโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕
  รายงานผลการดำเนิน โครงการความร่วมมือไทย-จีน หมู่บ้านไร้มลพิษ (ECO VILLAGE) ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านถ้ำหิน และ บ้านห้วยคลุม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
  รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการดำเนิน "โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

 • การพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 • การประชุมสรุปผลการดำเนิน“โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555”
 • แนวทางการจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. ๑ และการจัดทำรายงานสรุปตามแบบ ทส. ๒
 • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕
 • ลดและใช้ประโยชน์ของเสีย

  (15-Aug-2019) สรุปผลการประชุม (ฉบับภาษาอังกฤษ) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒
  (15-Aug-2019) สรุปผลการประชุม (ฉบับภาษาไทย) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒
  (19-Apr-2019) ผลการประชุม (ฉบับภาษาอังกฤษ) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
  (19-Apr-2019) ผลการประชุม (ฉบับแปลภาษาไทย) การประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๙ (The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific)ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร
  (14-Nov-2018) คู่มือ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
  (19-Oct-2018) โครงการความร่วมมือการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal)
  (7-Aug-2018) เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ" วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร
 • VTR พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”
 • คู่มือโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 • ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
 • มาตรการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดย รอง อคพ.
 • แนวทางการดำเนินงาน
 • แนวทางดำเนินการ โดย สส.
 • เสวนามุมมองการร่วมดำเนินงาน โดย ปกท.ทส.
 • การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
 • SCG Waste Management
 • คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน
 • การผลิตเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF
 • เทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน
 • คู่มือ 3RS
 • คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า
 • คู่มือมาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม
 • Poster 3R
 • Poster ขยะ 4 ประเภท
 • Poster โครงการขาเทียมพระราชทาน
 • Poster พลาสติกและโฟม
 • Poster โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

 • คู่มือการดำเนินงานลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารสำนักงาน
  คู่มือประชาชนการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่า
  คู่มือแนวทางและข้อกำหนดเบื้องต้นการลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย
  คู่มือปฏิบัติการ 3 ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน
  คู่มือมาเรียนรู้เรื่องพลาสติกและโฟม
  รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงาน ลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2558
  รายงานสรุปผลการอบรมและศึกษาดูงาน Paper Recycling System Establishment for Asia ระหว่างวันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2557 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


  (26-July-2018) เรื่อง สรุปผลการประชุม The Eighth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 9 – 12 เมษายน 2561 ณ เมืองอินดอร์ รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย
  แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง โครงการเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
  แนวปฏิบัติในการเสริมสร้างสังคมการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และแปรรูปใช้ใหม่
  คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการป้องกันและลดมลพิษจากชุมชน
  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน "แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม