Connection Failure PCD : Thai Environmental Regulations

กฎหมายและมาตรฐาน


เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 เเละเเผนการตรวจสอบระยะยาว
รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2563 และคำสั่ง คพ. ที่ 292/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการส่งแสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2563
คำพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี จำนวน 9 คดี
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2563
ระเบียบ คพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมควบคุมมลพิษ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 ของกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศ ทส. เรื่อง รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2563
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ไฮบริด
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยาง
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง เครื่องวัดและวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระบบอื่นหรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการขอมีบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
กฎหมายและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
กฎหมายและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีบริษัทเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งปรับทางปกครอง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
คำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ส.8/2558 คดีหมายเลขแดงที่ ส.9/2562 (คดีหนองแหน)
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมควบคุมมลพิษ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข.
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งซ้ำหรือเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพิ่มของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน กรมควบคุมมลพิษ
คู่มือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 52 (2) (ข) (กฎกระทรวง) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท กรมควบคุมมลพิษ
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยเรื่องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2554
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2561 ของกรมควบคุมมลพิษ
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทำปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อกำหนดในการเผยแพร่ข้อมูลต่อต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปี 2560 – 2564
แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 กรมควบคุมมลพิษ
แผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ในกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ กรมควบคุมมลพิษ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง วงเงินเลื่อนเงินเดือนและวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้เพื่อการบริหารสำหรับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ Function –based)
คู่มือการจัดทำแผน
คู่มือการพิจารณาให้ความเห็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนด้านจัดการมลพิษ
คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานการจัดการปัญหามลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
คู่มือการปฏิบัติงานการประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม