นโยบายและแผนระดับประเทศ
1. แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) [ ]
  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 [ ]
  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 - 2564 [ ]
  แผนอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1 [ ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับภาษาไทย) [ ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ ]
  ผลงานแผนจัดการมลพิษปี 2561 [ ]

2.แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปี 2563
ปีงบประมาณ 2563
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
ผังความเชื่อมโยงงบบูรจัดการมลพิษปี 63 (A3) ฉบับปรับแผนตาม พรบ โอนฯ งบประมาณ ปี 2563
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 178/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 63 (A3)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 18 (1) (แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม หน้า 169-189)
3. แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2561-กันยายน 2562)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2562)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –มีนาคม 2562)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561)
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 62 (A3)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานบูรณาการภาพรวม)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เล่มที่ 14 (3) (แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม หน้า 301-326)

4. แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2560-กันยายน 2561)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2561)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 12(3) (แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 201-229)
แบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –มีนาคม 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13(3) (แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 27-48)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 339/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรบแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

5. แผนการจัดการคุณภาพน้ำ
แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [PDF: 8.2 MB]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย [PDF: 1.6 MB]
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน ปี 2547-2551 [PDF: 950 KB]
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ปี 2546-2549 [PDF: 1.13 MB]

6. แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560[PDF: 1.96 MB]
แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2555 - 2559 [PDF: 474 KB]
แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559 (6 files)
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 [PDF: 1.10 MB]
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ปี 2550-2554 [PDF: 345 KB]

7. แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) [PDF: 7.98 MB]
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. 2557 – 2564 [PDF: 3.75 MB]
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) [PDF: 4.86 MB]
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน
[PDF: 2.67 MB]


8. แผนภายในกรมควบคุมมลพิษ
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) [PDF: 1.16 MB]
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562 [PDF: 1.16 MB]
ผลการวิเคราะห์ประเด็นและข้อเสนอในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
[PDF: 1.16 MB]
ผังความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) [PDF: 2.67 MB]

9. ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของ คพ.
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
(ร่าง) แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แผนงาน/โครงการสำคัญ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนสิงหาคม
ผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการ Action plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แผนปฏิบัติการ Action plan ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม