หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

ผลการดำเนินงาน

กรุณาเลือกผลการดำเนินการในเขตควบคุมมลพิษ:
เขตควบคุมมลพิษ:ทุกพื้นที่
แสดงผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ 15 เรื่องล่าสุด
Noเรื่องผลการดำเนินงานผู้ดำเนินงานปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะ
1ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกรมควบคุมมลพิษ
2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังมลพิษกรมควบคุมมลพิษ
3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน1. เสริมสร้างศักยภาพการจัดการพิษภัยจากสารเคมีกรมควบคุมมลพิษ
4อุบัติภัยจากสารเคมี2. พัฒนาระบบรองรับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินและเตือนภัยล่วงหน้ากรมควบคุมมลพิษ
5อุบัติภัยจากสารเคมี1. พัฒนาระบบความปลอดภัยของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง13. จัดทำกฎหมายควบคุมการระบายไอสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากการประกอบกิจการถังกักเก็บและหอเผาทิ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง12.กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีนจากโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ในรูปการเฝ้าระวังที่ริมรั้ว (Fence line monitoring) กรมควบคุมมลพิษ
8การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง11. กำหนดค่ามาตรฐานควบคุมการระบายสารเบนซีน และ สาร 1,3 � บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีในรูปอัตราการระบาย (Loading)กรมควบคุมมลพิษ
9การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง10. กำหนดค่าขีดความสามารถในการรองรับสารเบนซีนของพื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมีประเภท 42 และ 44กรมควบคุมมลพิษ
10การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง9. การตรวจสอบการระบายมลพิษของโรงงานกรมควบคุมมลพิษ/การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
11การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง8. ควบคุม VOCs จากแหล่งกำเนิดที่สำคัญ เช่น การขนถ่าย Shutdown turnaroundกรมควบคุมมลพิษ
12การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง7. เร่งรัดการบังคับใช้ระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดระยองกรมควบคุมมลพิษ
13การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง6. เร่งรัดให้จำหน่ายและใช้น้ำมันเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์มาตรฐาน EURO4กรมควบคุมมลพิษ
14การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง5. ศึกษา Exposure assessment ของประชากรต่อมลพิษอุตสาหกรรมกรมควบคุมมลพิษ
15การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง4. ศึกษาผลกระทบจากการได้รับการสัมผัสมลพิษต่อสุขภาพของประชาชนกรมควบคุมมลพิษ