หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

รายละเอียดเขตควบคุมมลพิษ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีการประกาศเขตควบคุมมลพิษแล้ว ๑๘ พื้นที่ ใน ๑๓ จังหวัด ได้แก่
 1. เขตควบคุมมลพิษเมืองพัทยา (รายละเอียด..)
 2. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดภูเก็ต (รายละเอียด..)
 3. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสงขลา (รายละเอียด..)
 4. เขตควบคุมมลพิษหมู่เกาะพีพี (รายละเอียด..)
 5. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการ (รายละเอียด..)
 6. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดปทุมธานี (รายละเอียด..)
 7. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนนทบุรี (รายละเอียด..)
 8. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรสาคร (รายละเอียด..)
 9. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดนครปฐม (รายละเอียด..)
 10. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดเพชรบุรี (รายละเอียด..)
 11. เขตควบคุมมลพิษจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (รายละเอียด..)
 12. เขตควบคุมมลพิษหน้าพระลาน (รายละเอียด..)
 13. เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (รายละเอียด..)