หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรสาคร
วันที่: 8 ธ.ค. 58

กผผ. นำทีมโดย ผอ.กผผ. และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับ ผอ.ทสจ.สมุทรสาคร (ผอ.เชิดชัย จริยะปัญญา) และทีมงาน พร้อม คุณสลวย เทียมสระคู จาก สสภ.5 ณ ทสจ.สมุทรสาคร เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ