หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สระบุรี
วันที่: 2 ธ.ค. 58

ผอ.กผผ. และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับ ผอ.ทสจ.สระบุรี (ผอ.สายยนต์ ศรีหาบัว) พร้อม ผอ.ประนอม ปิยะสาธุกิจ ผอ. สสภ.7 และทีมงาน ณ ทสจ.สระบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ