หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สมุทรปราการ
วันที่: 1 ธ.ค. 58

กผผ. นำทีมโดย ผอ.กผผ. และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับ ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ (ผอ.อาทิตย์ ละเอียดดี) และทีมงาน พร้อม คุณอรอนงค์ อุทัยหงษ์ จาก สสภ.6 ณ ทสจ.สมุทรปราการ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ