หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

สสภ. 15 ออกติดตามคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี
วันที่: 21 มี.ค. 60

วันที่ 21 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าทีส่วนแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (ภูเก็ต) ออกติดตามคุณภาพน้ำและเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำจำนวน 3 จุด คือ 1) จุดน้ำเข้าสู่ระบบ 2) จุดน้ำออกจากระบบเติมอากาศ และ 3) จุดน้ำออกจากบึงบ่อประดิษฐ์ ซึ่งตัวอย่างน้ำจะส่งไปห้องปฏิบัติการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15 (ภูเก็ต) เพื่อวิเคราะห์ผลในลำดับต่อไป นอกจากนี้ได้ทำการวัดค่า SV30 จากบ่อเติมอากาศ พบว่ามีค่าเท่ากับ 11 มล./ล. ซึ่งค่อนข้างต่ำมาก