หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ประชุมคณะกรรมการ IEE/EIA พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต
วันที่: 24 ม.ค. 60

24 มกราคม 2559 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผอ.สสภ15 ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสนง.ทสจ.ภูเก็ต โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน