หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. ปทุมธานี
วันที่: 28 ธ.ค. 58

กผผ. นำทีมโดย ผอ.กผผ. และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับ ผอ.ทสจ.ปทุมธานี (ผอ.สินธพ โมรีรัตน์) และทีมงาน พร้อม คุณอรอนงค์ อุทัยหงษ์ จาก สสภ.6 ณ ทสจ.ปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ