หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. เพชรบุรี
วันที่: 24 ธ.ค. 58

คุณนิพล ไชยสาลี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม ทสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือกับ ผอ.กผผ. และทีมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 12 คพ. เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ