หน้าแรก | ข้อมูลเขตควบคุมฯ | ผลการดำเนินงาน | ข้อมูล GIS | ข้อมูลอื่นๆ | กิจกรรมฯ | ค้นหา

กิจกรรม/การดำเนินงานของ คพ.

ลงพื้นที่เข้าพบ ผอ.ทสจ. สงขลา
วันที่: 15 ธ.ค. 58

กผผ. นำทีมโดย ผอ.กผผ. และทีมงาน เข้าร่วมหารือกับ ผอ.ทสจ.สงขลา (ผอ.จินตวดี พิทยเมธากุล) และทีมงาน พร้อม คุณจิตติมา นุ่นชูคัน จาก สสภ.16 ณ ทสจ.สงขลา เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและขจัดมลพิษในพื้นที่เขตตควบคุมมลพิษ