งานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ

หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต การปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาทิเช่น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

โดยท่านมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

  • ติดต่อด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมควบคุมมลพิษ
  • จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  • ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 หรือ
  • ทางอีเมล์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ pralong.d@pcd.go.th
  • ทางอีเมล์ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม pe.g@pcd.go.th
  • ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ กรมควบคุมมลพิษ
  • โทรศัพท์ 0 2298 5107
  • โทรสาร 0 2298 5374
  • ใช้แบบฟอร์มนี้

ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประมวลจริยธรรม / จรรยาข้าราชการพลเรือน

การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน

การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง

กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย

สาระน่ารู้

วีดีโอสปอตโฆษณา ภายใต้แผนประชาสัมพันธ์ ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ


Music Video ไม่ทนคนโกง ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


Clip Viral ม่ทนคนโกง สำหรับคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกชี้มูลวินัยร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา
ภายใต้โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม