การจัดการคุณภาพอากาศและเสียง


คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Information (1994)
(21-July-2016) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2555 - 2559
  - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
[PDF: 1.60 MB]


(20-Aug-2018) ข้อมูลโครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง
สารกรดในบรรยากาศ: มลพิษที่ไร้พรมแดน
รายงานสำหรับผู้บริหารเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)เป้าหมาย ผลสำเร็จ และทิศทางในอนาคต [PDF: 14.5 MB]


มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

  - หลักเกณฑ์การยกระดับมาตรฐาน เตาเผาศพ
[PDF:1.55 MB]

  - คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 1
[PDF:11.8 MB]
  - คู่มือการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ฉบับที่ 2
[PDF:11.8 MB]
  - สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 0.35 MB]
  - มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 0.42 MB]
  - วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 3.55 MB]
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Copmpounds (VOCs) in Thailand (in English) [PDF: 3.54 MB]
เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย [PDF: 177 KB]
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ห้องปฏิบัติการรถยนต์
มลพิษจากรถจักรยานยนต์
มลพิษจากรถยนต์เบนซิน
มลพิษจากรถนย์ดีเซล
การควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ
รายงานประจำปี 2561 ของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ

เกร็ดความรู้เรื่องควันขาว
การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
โครงการ Car Free Day ของประเทศไทย
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL) (in English)
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
รถบัสไฟฟ้า
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรมควบคุมมลพิษ
  - Slide ประกอบการบรรยาย
[PDF: 2.61 MB]
  - การเตรียมความพร้อมการใช้งานเครื่องวัดเสียง
[PDF: 798 KB]
  - แบบบันทึกปรับค่าความถูกต้องเครื่องวัดเสียง
[PDF: 57 KB]
  - คู่มือการตรวจวัด ระดับเสียงของรถยนต์
[PDF: 4.10 MB]


การให้บริการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
โครงการรณรงค์ลดมลพิษจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการปรับปรุงรถจักรยานยนต์
ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม
เอกสาร: โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
  - รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร[PDF: 1.1 MB]
  - รายงานฉบับสมบูรณ์ [PDF: 7.2 MB]
เอกสาร: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สองจังหวะเป็นสี่จังหวะและติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงใน รถสามล้อเครื่องใช้งาน
  - รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร[PDF: 1.06 MB]
  - รายงานฉบับสมบูรณ์ [PDF: 7.38 MB]

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
(7-02-2020) มาตรการการจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากสนามบินสาธารณะ
(20-08-2018) คู่มือวัดเสียงรบกวน (ฉบับปรับปรุง)
(30-10-2016) คำแนะนำทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย
เกร็ดความรู้เรื่องมลพิษทางเสียง
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรมควบคุมมลพิษ
  - การใช้เครื่องมือวัดเสียง
[PDF: 2.71 MB]
  - แบบฝึก คำนวนค่า SPL (Sound Pressure Level) ของ Sound Calibrator
[PDF: 95 KB]
  - แบบบันทึกปรับค่าความถูกต้องเครื่องวัดเสียง
[PDF: 57 KB]
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
 • หลักสูตรการจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล และกำหนดการ
  Course
 • การบินพลเรือนของประเทศไทย แผนแม่บทการพัฒนาสนามบินในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาธุรกิจการบิน โดย นางปาริฉัตร ทองเกลี้ยง หัวหน้ากองนโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  airport masterplan
 • การจัดการมลพิษทางเสียงจากสนามบินระดับสากล และกฎหมาย ระเบียบด้านการเดินอากาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษทางเสียง โดย นางสาวสุโรชา พูลสวัสดิ์ พนักงานกองสิ่งแวดล้อมการบิน ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
  regulations
 • สถานการณ์ธุรกิจการบิน -สนามบินที่รองรับการเดินทางภายในประเทศ โดย นางสาวพิมลวรรณ แย้มอยู่ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ กรมท่าอากาศยาน
  airport business-domestic
 • สถานการณ์ธุรกิจการบิน -สนามบินที่รองรับการเดินทางภายในและต่างประเทศ โดย นางลัชชิดา อาภาพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  airport business-inter
 • Real-time Aircraft noise and flight track monitoring system โดย นางสาวสิริกัญ วนัสบดีกุล เจ้าหน้าที่บริหาร ๗ ส่วนแผนจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  monitoring system
 • การปฏิบัติการบิน โดย นายชาญชัย รัตโนภาศ ผู้จัดการงานออกแบบและพัฒนาห้วงอากาศ กองออกแบบวิธีปฏิบัติการบินพัฒนาห้วงอากาศ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด
  flight operation
 • เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน และการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน โดย นางนิภาภรณ์ ใจแสน ผู้อำนวยการส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
  land use noise
 • การจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  noise contour
 • โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเสียงจากสนามบิน โดย นายธนาพันธ์ สุกสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  research
 • การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางเสียงจากโครงการสนามบิน โดย นายพีรพล เดชะชาติ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  eia 1
  eia 2
  eia 3
 • กระบวนการ วิธีการจัดทำผังเมืองรวม แนวทางการนำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงไปสู่การจัดทำผังเมือง โดย นางปาจารีย์ ภู่ประเสริฐ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กองผังเมืองเฉพาะ และนายภัทรพงศ์ สุภัทรนัต นักผังเมืองชำนาญการ กองผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
  land use planning 1
  land use planning 2


มลพิษหมอกควัน

เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลพิษหมอกควัน และกลิ่น ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ
  - มลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง [PDF: 5.14 MB]
  - หลักการตรวจสอบทำงานของระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานี
[PDF: 1.79 MB]
  - การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย
[PDF: 3.37 MB]
  - การเรียกรับข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานี การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
[PDF: 3.08 MB]
  - โครงการลดการเผาในที่โล่ง
[PDF: 3.37 MB]

มลพิษหมอกควันในประเทศไทย
เกษตรกรไทยร่วมใจไม่เผาฟาง
โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทาง การจัดการฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม