1. ข้อมูลผู้ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

ชื่อ: โทร/e-mail/หน่วยงาน:

2. เสนอแนะเกี่ยวกับ
คพ. ในภาพรวม การจัดการขยะและของเสีย การจัดการคุณภาพน้ำ
การจัดการคุณภาพอากาศ การวางแผนและนโยบาย ด้านกฎหมาย
การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบราชการ
3. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับ เรื่องใด
3.1 ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการของกรมควบคุมมลพิษ
3.1.1 ขั้นตอนการให้บริการยุ่งยากซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว หรือไม่

3.1.2 ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้รับตรงกับความต้องการหรือไม่

3.1.3 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่

3.2 ด้านบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ
3.2.1 มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

3.2.2 มีความสุภาพ ใส่ใจ กระตือรือร้น และพร้อมในการให้บริการ

3.2.3 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น

4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องที่กรมควรเร่งดำเนินการ/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กรุณาระบุตัวเลขและอักษรในภาพด้านล่างให้ถูกต้อง: