Connection Failure Pollution Control Department, Bangkok, Thailand9
???????????
PCD on Facebook
PCD on Facebook
PM2.5
Air4Thai
Air4Thai
PlasticRoadmap
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ASEAN
ASEAN
รับสมัครงาน
ข่าวตัดสิ่งแวดล้อม
ระบบฐานข้อมูล คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ
ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
แจ้งปัญหามลพิษ
Chemical Data Bank(MSDS)
ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ร่างกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการประชาชน
Law

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

นโยบายและแผน
ระดับประเทศ

การจัดการ
คุณภาพน้ำ

การจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง

การจัดการ
ขยะมูลฝอย

สารเคมีและ
ของเสียอันตราย

กฎหมายและ
มาตรฐาน

 12 ก.พ. 62 ความรู้เกี่ยวกับ PM2.5...
25 ธ.ค. 63 ข่าวภาษาอังกฤษ เรื่อง Intensive Training for Environmental Protection Unit (EPU)...
29 ต.ค. 63 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงขอ...
15 ต.ค. 63 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ฯ ประจำปี 2563 ระหว่างเดือนตุลาคม 256...
12 ต.ค. 63 รายงานคำพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 และคำสั่ง คพ. ที่ 292/2563 เรื่อง การแ...
7 ต.ค. 63 เเผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เเละเเผนการตรวจสอบระยะยาว ...

22 เม.ย. 64 ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คพ....
8 ก.พ. 64 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครผู้พิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร...
7 ม.ค. 64 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙...
4 พ.ย. 63 รมว.ทส. เปิดศูนย์การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงวิกฤต...
30 ต.ค. 63 PCD followed up the rehabilitation of the Klity Creek emphasizing on public participation...

รายงานระดับเสียง
รายงานคุณภาพอากาศ
คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ


รายงานเหตุฉุกเฉินด้านมลพิษ
Hotline ร้องทุกข์
ศูนย์บริการประชาชน
ถามและตอบ (Q&A)
ข่าวรายวัน(News Clipping)
ปฏิทินกิจกรรม
รับสมัครงาน (0 ตำแหน่ง)
ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มรับแจ้งการชำระเงิน
สิ่งพิมพ์ต่างๆ

พ.ร.บ. กฎหมาย และมาตรฐาน
พรบ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการมลพิษ
แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559
รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2558
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษปี 2562
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2562
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63)
สรุปผลการสำรวจความความพึงพอใจการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (กรมควบคุมมลพิษ) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรณี แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอาคารประเภท ก. และอาคารประเภท ข. 
ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560 - 2564

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง"

รายละเอียด/ดาวน์โหลด

ท่านสามารถสมัครสมาชิกข่าว คพ. เพื่อติดตามการประกาศหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ คพ. ซึ่งเราจะส่งถึงท่านทาง e-mail ได้ที่ สมัคร & ยกเลิกสมาชิกข่าว


ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์คพ.    ระบบ sms คพ.  


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม