คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก

การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 2573

ระเบียบวาระการประชุม

คำสั่งคณะอนุกรรมการฯ

คำสั่งคณะทำงานสนับสนุนฯ

ระเบียบวาระการประชุม คณะทำงานสนับสนุนฯ

ระเบียบวาระการประชุม ชุด 1

ระเบียบวาระการประชุม ชุด 2

ระเบียบวาระการประชุม ชุด 3

มติคณะรัฐมนตรี

(ร่าง) Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573

องค์ความรูและข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม