Connection Failure PCD : Regulation Download

กฎหมายออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

สรุปจำนวนอนุบัญญัติซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ร่างกฎหมายต่าง ๆ ( 17 files)
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง (110 files)
กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ (91 files)
กฎหมายเกี่ยวกับคุณภาพดิน (1 file)
กฎหมายเกี่ยวกับของเสียและสารอันตราย (3 file)
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่ (34 files)
กำหนดเขตควบคุมมลพิษ (10 files)
เรื่องอื่นๆ (23 files)
กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร (7 files)
การพัฒนากฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ ( 10 files)
แนวทางปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

ร่าง กฎหมาย

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 พฤศจิกายน 2563
ประสานงานได้ที่ นายสิริศักดิ์ คำคง ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(aqmiap@gmail.com)
โทร 0 2298 2305 โทรสาร 0 2298 5385

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ด้วยแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์

[pdf:329 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2563
ประสานงานได้ที่ นางสาวรัสวดี สุขเจริญ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2298 2404

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

[pdf:650 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ในระหว่างวันที่ 14 - 28 สิงหาคม 2563
ประสานงานได้ที่ นายฤทธิพร คมขุนทด กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(hazwaste.pcd@hotmail.com ) โทร 0 2298 2418

(ร่าง) คู่มือการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปยังสถานที่กำจัด

[pdf: 3.19 MB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 299 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 สิงหาคม 2563
ประสานงานได้ที่ นางสาวพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2298 5383

(ร่าง) ประกาศทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์

[pdf:117 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 241 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2563
ประสานงานได้ที่ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2298 2442

(ร่าง) คู่มือการขนส่งของเสียอันตรายจากชุมชนในท้องที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังสถานที่กำจัด

[pdf:350 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 70 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 มิถุนายน 2563
ประสานงานได้ที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2298 2442

(ร่าง) แผนกลยุทธ์องค์กร กรมควบคุมมลพิษ ปี 2563-2570

[pdf:522 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 67 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 5 มิถุนายน 2563
ประสานงานได้ที่ คุณฐิตาพร ชื่นวงษ์ ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(noise@pcd.go.th )
โทร 0 2298 2329

(ร่าง) มาตรการการแก้ไขปัญหามลพิษด้านสารเบนซีน ก๊าซโอโซนและเสียง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

[pdf:522 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 67 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2563
ประสานงานได้ที่ ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(o.pitinan@gmail.com )
โทร 0 2298 2141-42 โทรสาร 0 2298 5380

ขอเชิญรับฟังความเห็น การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทั้งสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์น้ำกร่อย และสัตว์น้ำจืด)

แบบรับฟังความเห็นฯ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

[pdf:78 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย

[pdf:100 KB]

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

[pdf:53 KB]

QR Code แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:209 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
ประสานงานได้ที่ นายเชิดชัย วรแก่นทราย ส่วนของเสียอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(hazwaste.pcd@hotmail.com )
โทร 0 2298 2420,2418

(ร่าง) คู่มือปฏิบัติอย่างง่ายในการถอดแยกซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในแหล่งชุมชนอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

[pdf:9.42 MB]

แบบแสดงความคิดเห็น ต่อร่างประกาศฯ

[pdf: 304 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 เมษายน 2563
ประสานงานได้ที่ นางนฤมล สีมานมั่น ล่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(marinepollutionpcd.com)
โทร 0 2298 2217

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือประมงบางประเภท

[pdf:66 KB]

QR Code แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:106 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 เมษายน 2563
ประสานงานได้ที่ นางนฤมล สีมานมั่น ล่วนแหล่งน้ำทะเล กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(marinepollutionpcd.com)
โทร 0 2298 2217

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้ท่าเทียบเรือประมงบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf:65 KB]

QR Code แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:106 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 เมษายน 2563
ประสานงานได้ที่ นายสิริศักดิ์ คำคง ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(aqmiap@gmail.com)
โทร 0 2298 2305 โทรสาร 0 2298 5385

(ร่าง) ประกาศมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ

[pdf:626 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563
ประสานงานได้ที่ นายไพรัช รามเนตร ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(noise@pcd.go.th)
โทร 0 2298 2325

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

[pdf:150 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563
ประสานงานได้ที่ นางวรญา วานิชชินชัย ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(rayongstd.iww@gmail.com)
โทรสาร 0 2298 2176

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

[pdf:117 KB]

QR Code แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:88 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563
ประสานงานได้ที่ นางวรญา วานิชชินชัย ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
(rayongstd.iww@gmail.com)
โทรสาร 0 2298 2176

(ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก

[pdf:76 KB]

QR Code แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:94 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563
ประสานงานได้ที่ นายสิริศักดิ์ คำคง ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
(aqmiap@gmail.com)
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๘๕

(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง แบบบันทึกผลการตรวจวัดค่าความทึบแสง และแบบสรุปผลการตรวจวัดค่าความทึบแสงของเขม่าควัน จากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียของเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้ง ลักษณะและหน่วยวัดค่าความทึบแสง
ของแผนภูมิเขม่าควันของริงเกิลมานน์

[pdf:478 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:236 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคม 2563
ประสานงานได้ที่ นางสาวปิยนันท์ อุดมแตง กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
( piyanan.u@pcd.go.th)
โทรสาร 0 2298 2430

(ร่าง) แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์ม ว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘

[pdf:2.64 MB]

(ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action plans) ภายใต้แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตาม อนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๘

[pdf:686 KB]

แบบแสดงความคิดเห็น

[pdf:236 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประสานงานได้ที่ ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(pcd_plan@hotmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2181 โทรสาร 0 2298 5380
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอเชิญร่วมแสดง ความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของกรมควบคุมมลพิษ

[pdf:1.30 MB]

แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ

[pdf:13.7 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2562
ประสานงานได้ที่ นางสาวณิชยา ตรงยางกูร
ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ (dwd.pcd@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2181 โทรสาร 0 2298 5380
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร

[pdf:200 KB]

แบบ QR Code แบบรับฟังความคิดเห็นต่อ

[pdf:56 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2562
ประสานงานได้ที่ คุณยุทธชัย สาระไทย
ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ (dwd.pcd@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2119 โทรสาร 0 2298 5380
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการกำหนดอัตราค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชน

[pdf:295 KB]

แบบ แสดงความคิดเห็น

[pdf:56 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2562
ประสานงานได้ที่ ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ (pichittra.k@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2273
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออกสู่บรรยากาศ

[pdf:42 KB]

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

[pdf:42 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ คุณศศิวิมล แนวทอง (sasivimon.n@pcd.go.th )
โทรศัพท์ 0 2298 2387 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน

[pdf: 202 KB]
สรุปสาระสำคัญ (ร่าง) ประกาศฯ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ระหว่างวันที่ 15-30 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (pcdlaw10@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2371 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนพัฒนากฏหมาย กองกฏหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศ ทส เรื่อง คณะกรรมการเปรียบเทียบและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

[pdf:94 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็น ทส.ปท.1

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
คุณอรวรรณ มานูญวงศ์ (orrawan.m@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2304
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอน-ไดซัลไฟด์ออกสู่บรรยากาศ

[pdf:50 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 กันยายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
คุณอรวรรณ มานูญวงศ์ (orrawan.m@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2304
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์จากโรงงานผลิตเส้นใยสังเคราะห์

[pdf:42 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562
ประสานงานได้ที่ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
นายไพรัช รามเนตร(noise@pcd.go.th)
โทรศัพท์ 0 2298 2325
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถจักรยานยนต์

[pdf:327 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออกสู่บรรยากาศ

[pdf:87.4 KB]

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

[pdf:298 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 มกราคม 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

[pdf:154 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กจอ.
ไพรัช รามเนตร(noise@pcd.go.th)

กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖..

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยางออกสู่บรรยากาศ

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
โทรศัพท์ 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดให้โรงงานผลิตยางเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ

[pdf:41.2 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม จนถึง 14 กันยายน 2561
ประสานงานได้ที่ นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (pcdlaw10@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2371 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนพัฒนากฏหมาย กองกฏหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
ตารางสรุปข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบแสดงความคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณพันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ (plan_wshm@hotmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2408 และโทรสาร 02 298 5393
ส่วนแผนงาน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณปิยภัทร เลิศศิริแสนยากร (wqm.planning@gmail.com )
โทรศัพท์ 0 2298 2193 และโทรสาร 02 298 5381
ส่วนแผนงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:2.08 MB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


  
ปรับปรุงล่าสุด: 13 เม.ย. 63 เวลา 14:08:02
国产成人无码网站,亚洲精品无播放器在线播放,婷婷综合缴情亚洲狠狠小说,五月天婷五月天综合网
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม